header

Jahresprogramm 2018

Carrejass Menznau

Info's

Datum: 05. Januar 2018
Jassclub Geiss und Umgebung

Kirchenkonzert Hofkirche Luzern

Info's

Datum: 28. April 2018

Musiktag in Eschenbach

Info's

Datum: 02./ 03. Juni 2018

Sommerkonzert in Geiss

Info's

Datum: 15. Juni 2018

Jahreskonzert MZH Geiss

Info's

Datum: 01./ 07./ 08. Dezember 2018